top of page

ControlAir INTELLIGENT FLOW CONTROL อุปกรณ์ควบคุมการไหลของลมอัดประหยัดพลังงาน มีผลงานประหยัดพลังงานมากกว่า 100 โครงการ ช่วยชาติประหยัดพลังงานไปมากกว่า 128 ล้านบาทต่อปี

 

1. ควบคุมแรงดันลมอัดให้คงที่และเหมาะสมกับความต้องการใช้ลมอัดที่แท้จริง

2. ยืดสภาวะ Unload ของเครื่องปั๊มลมให้นานขึ้น ส่งผลทำให้เครื่องปั๊มลมทั้งระบบ ประหยัดพลังงานมากขึ้น

3. ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปั๊มลม เนื่องจากเครื่องปั๊มลมทำงานลดลง

4. ระยะเวลาคืนทุน ไม่เกิน 1 - 3 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ พฤติกรรมการใช้ลมอัดในโรงงาน

5. ประหยัดพลังงาน 10 - 25% ทั้งระบบ

 

ControlAir Intelligent Flow Control อุปกรณ์ควบคุมการไหลของลมอัดประหยัดพลังงาน

    bottom of page