top of page

ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองมาตรฐาน IPMVP

บริษัท เพาเวอร์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท กลุ่มบริษัท เพาเวอร์ แอร์ มีทีมงานที่ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองมาตรฐาน IPMVP® Certified Professionals โดยสถาบัน Efficiency Valuation Organization (EVO) สหรัฐอเมริกา


บริษัทฯ ได้ใช้มาตรฐานดังกล่าวในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด เพื่อช่วยให้โรงงานของท่านมั่นใจได้ว่า ผลประหยัดที่ได้จากการทำโครงการอนุรักษ์พลังงานในระบบลมอัด มีความถูกต้อง และยอมรับได้ตามมาตรฐานสากล


ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page